dimarts, 12 de setembre de 2017

Benvinguda al Blog - Bienvenida al Blog

Hola a tothom!!!                                                ¡Hola a todas/os!   
Moltes gràcies per la vostra visita                    Muchas gracias por vuestra visita
Us agraeixo visiteu també:                               Os agradezco que también visitéis:

                                         http://www.montserratgarciajaume.com/

                                                                                                                                  
                                         

             

dimecres, 20 de juliol de 2016

Tècnica de la Metamorfosi - Técnica de la Metamorfosis

La Tècnica de la Metamorfosi, actualment més coneguda com a Tècnica Metamòrfica, va ser creada i desenvolupada per en Robert Saint John, Reflexoterapeuta, entre els anys 50 i 60, i actualment està reconeguda com a Teràpia Natural Manual. S’ensenya a la Universitat com a assignatura optativa en un Màster en Medicina i en Infermeria Naturista.

Es tracta d’una tècnica vibracional, essent la vibració la que provoca un moviment en els nostres camps físic, mental, emocional i energètic. També podem dir que abasta una dimensió més profunda, ja que es practica des de l’amor incondicional, i aquest ajuda a despertar i recordar l’amor que està en tots. Es practica tocant suaument unes zones determinades de peus, mans i cap.

En Robert Saint John es va adonar de la magnitud del què estava passant quan tractava una nena de 18 mesos amb Síndrome de Down profund. Inicialment li practicava Reflexoteràpia, però en veure que no reaccionava prou bé, va començar a fer-li carícies, i conforme passava el temps es va adonar que la nena anava superant les afeccions que tenia i s’anava transformant de tal manera, que finalment li van desaparèixer les faccions típiques que caracteritza en aquest col·lectiu.

Després ho va provar amb autistes i gent amb tot tipus d’enfermetats o desharmonies.

Aquesta pràctica també està especialment indicada en dones embarassades. Afecta tant a la mare com a la criatura, i facilita el desenvolupament de l'embaràs i el part.

En las sessions, normalment s’aconsegueix arribar a un estat de relaxació tan profund, que ens ajuda a restablir l’harmonia i la serenitat, i és llavors quan som capaços de recordar les nostres capacitats, de recuperar la nostra pròpia capacitat de transformació.

Us convido a visitar:
La Técnica de la Metamorfosis, actualmente conocida como Técnica Metamórfica fue creada y desarrollada por Robert Saint John, Reflexoterapeuta, entre los años 50 y 60, y actualmente está reconocida como Terapia Natural Manual. Se enseña en la Universidad como asignatura optativa en un Máster en Medicina y en Enfermería Naturista.

Se trata de una técnica vibracional, siendo la vibración la que provoca un movimiento en nuestros campos físico, mental, emocional y energético. También podemos decir que abarca una dimensión más profunda, pues se practica desde el amor incondicional, el cual ayuda a despertar y recordar el amor que está en todos. Se practica tocando suavemente unas zonas determinadas de pies, manos y cabeza.

Robert Saint John se dió cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo cuando trataba a una niña de 18 meses con Síndrome de Down profundo. Inicialmente le practicaba Reflexoterapia, pero al ver que apenas reaccionaba empezó a hacerle caricias. Conforme pasaba el tiempo se dió cuenta de que la niña iba superando las afecciones que tenía y se iba transformando hasta tal punto, que finalmente le desaparecieron las facciones típicas que caracteriza a este colectivo.

Poseriormente lo probó con autistas y gente con todo tipo de enfermedades o desarmonías.

Esta práctica también está especialmente indicada para mujeres embarazadas. Afecta tanto a la madre como a la criatura, y facilita el desarrollo del embarazo y el parto.

En las sesiones, generalmente se consigue llegar a un estado de relajación tan profundo, que nos ayuda a restablecer la armonía y la serenidad, y es entonces cuando somos capaces de recordar nuestras capacidades, de recuperar nuestra propia capacidad de transformación.

Os invito a visitar:
http://montserratgarciajaume.com/?page_id=272

Seminari de Tècnica de la Metamorfosi - Seminario de Técnica de la Metamorfosis

Seminari de Tècnica de la Metamorfosi

La Tècnica Metamòrfica està reconeguda com a Teràpia Natural Manual, i s'ensenya a la Universitat com a assignatura optativa en un Màster en Medicina i en Infermeria Naturista.
Es tracta d'una tècnica vibracional, que consisteix en fer un toc suau, com una carícia, en unes zones determinades de peus, mans i cap, per mitjà de la qual i també de la serena presència de qui ho fa, normalment s'aconsegueix arribar a un estat de relaxació i de serenor, la qual cosa ens ajuda a recordar la nostra pròpia capacitat de transformació.
És molt agradable, tant per qui ho rep com per qui ho practica. 

En el primer nivell es tracta de la història, com i arran de què ho va crear en Robert Saint John, el per què del nom Tècnica Metamòrfica, com i a qui es pot aplicar, la importància de la concepció, la influència de com vam viure la vida intrauterina i el naixement en el nostre moment actual, i també d'altres conceptes que ens fan qüestionar sobre qui som i què hem vingut a fer en aquesta vida, i quines poden ser les causes per les què emmalaltim. Parlem sobre la importància de la respiració. Aprenem a serenar-nos, i veure i viure la vida d'una altra manera.

En el segon nivell aprofundim en les Lleis Universals i a tenir-les en compte en la nostra vida diària, per viure d'una manera més conscient i responsable.

En el tercer nivell tractem sobre les emocions i els sentiments, com aprendre a deixar de patir, l'acceptació, la desafecció, la força de l'amor, el poder que tenen els nostres pensaments i emocions, la importància del descans físic, etc.
   
Seminaris:
1 matí o una tarda a la setmana, durant 4 setmanes
o un cap de setmana (dissabte de 10 a 14 i de 16 a 20 h, i diumenge de 10 a 14 h) 
Contactar per reservar plaça i preparar material. Informació:
Montserrat Garcia Jaume
montserratgarciajaume@gmail.com
629 332 640Seminario de la Técnica de Metamorfosis

La Técnica Metamórfica está reconocida como Terapia Natural Manual, y se enseña en la Universidad como una asignatura optativa en un Máster en Medicina y en Enfermería Naturista.
Se trata de una técnica vibracional, y consiste en hacer un toque suave a modo de caricia, en unas zonas determinadas de pies, manos y cabeza, por medio de la cual y también de la serena presencia de quien la practica, generalmente se consigue llegar a un estado de relajación y serenidad, el cual nos ayuda a recordar nuestra propia capacidad de transformación.
Es muy agradable, tanto para quien lo recibe como para quien la practica.

En el primer nivel se trata sobre la historia, cómo y a raíz de qué la creó Robert Saint John, el por qué del nombre Técnica Metamórfica, cómo y a quién se le puede aplicar, la importancia de la concepción, la influencia de las vivencias en el estado de vida intrauterina y el nacimiento en el momento actual, y también otros conceptos que nos hacen cuestionar sobre quiénes somos y qué hemos venido a hacer en esta vida, y cuáles pueden ser las causas de que enfermemos. Hablamos sobre la importancia de la respiración. Aprendemos a serenarnos, y a ver y vivir la vida de otra forma.


En el segundo nivel profundizamos en las Leyes Universales y a tenerlas en cuenta en nuestra vida diaria, para vivir de una manera más consciente y responsable.

En el tercer nivel tratamos sobre las emociones y los sentimientos, cómo aprender a dejar de sufrir, la aceptación, el desapego, la fuerza del amor, el poder que tienen nuestros pensamientos y emociones, la importancia del descanso físico, etc. 

Seminarios:
1  mañana o una tarde a la semana, durante 4 semanas
o un fin de semana (sábado de 9 a 14 h y de 16 a 20 h, y el domingo de 9 a 14)
Contacto para reservar plaza y preparar material. Información:
Montserrat Garcia Jaume
montserratgarciajaume@gmail.com
629 332 640


Os invito a visitar:
Reconnexió - Reconexión


La Reconnexió® és un regal que ens fem, un sol cop a la vida. Consta de dos sessions seguides, presencials, i va lligada al número 333.

Diferents cultures d'antigues civilitzacions ens fan saber que, antigament, l'ésser humà vivia en un món més perfecte, amb absència de malaltia; estava connectat totalment amb l'Univers, vivia en harmonia, tant amb la natura, el què l'envoltava, com amb sí mateix, fins que va haver-hi algun tipus de ruptura, de separació. Això es va manifestar en malaltia o desequilibri en qualsevol nivell (físic, mental, emocional, energètic), una desconnexió amb el Tot, amb allò que és Diví.

Al rebre la Reconnexió® es tornen a activar les línies axiatonals, tornem a sintonitzar amb la reixeta electromagnètica de la Terra, que tanmateix està en sincronia amb l'Univers, de manera que es van desfent els bloquejos que impedeixen l'entrada d'aquesta energia universal, i això fa que aquesta flueixi amb total llibertat.
Ajuda a accelerar el procés d'avançar en el nostre creixement personal.

Tornem a connectar-nos amb la quadrícula energètica de l'Univers, a sintonitzar-hi per vibrar en la freqüència de llum i informació. 
 
Ens ajuda a equilibrar-nos i a preparar-nos per la transició en el canvi de consciència que s'està produint actualment.

El número 3 representa la perfecció en l'Univers i si sumem: 3+3+3=9, aquest 9 resultant, representa una conclusió de cicle, per avançar en el nostre camí.

Els 333 € representen un intercanvi d'energia per obtenir aquesta vibració de sanació, és a dir, la interpretació del 3, 3, 3, i que confiem en el procés d'autosanació; que estem en disposició de rebre la Reconnexió®, que simbolitza la Totalitat i el Servei Universal.


La Reconexión® es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, una sola vez en la vida. Consta de dos sesiones seguidas, presenciales, y va ligada al número 333.

Diferentes culturas de antiguas civilizaciones nos transmiten que, antiguamente, el ser humano vivía en un mundo perfecto, con ausencia de enfermedad; estaba conectado en unión perfecta con el Universo, vivía en total armonía, tanto con la naturaleza, con todo aquello que lo rodeaba, como consigo mismo, hasta que se produjo algún tipo de ruptura, de separación. Entonces empezó a manifestarse la enfermedad o el desequilibrio a cualquier nivel (físico, mental, emocional, energético), una desconexión con el Todo, con lo Divino.

Al recibir la Reconexión® se vuelven a activar las líneas axiatonales, volvemos a sintonizar con la rejilla electromagnética de la Tierra, que a su vez está en sincronía con el Universo, de tal forma que se van deshaciendo los bloqueos que impiden la entrada de esta energía universal, y lo cual hace que ésta fluya con total libertad.

Ayuda a que se acelere el proceso de avanzar en nuestro crecimiento personal.

Volvemos a conectarnos con la cuadrícula energética del Universo, a sintonizar con ella, para vibrar en la frecuencia de luz e información.

Nos ayuda a equilibrarnos y a prepararnos para la transición en el cambio de consciencia que se está produciendo actualmente.

El número 3 representa la perfección en el Universo, y si sumamos: 3+3+3=9, este 9 resultante, representa la conclusión de un ciclo, para así avanzar en nuestro camino.

Los 333 € representan un intercambio de energía para obtener esta vibración de sanación, es decir, la interpretación del 3, 3, 3, y que confiamos en el proceso de autosanación; que estamos dispuestos a recibir la Reconexión®, que simboliza la Totalidad y el Servicio al Universo. 

 


Sanació Reconnectiva® - Sanación Reconectiva®Què és la Sanació Reconnectiva®? Qui millor que Eric Pearl per explicar-ho: El Dr. Eric Pearl és entrevistat per Ismael Cala de la CNN, el 10 de juny de 2014.

¿Qué es la Sanación Reconectiva®? Quién mejor que Eric Pearl para darlo a conocer: El Dr. Eric Pearl es entrevistado por Ismael Cala de la CNN, el 10 de junio de 2014.


https://www.youtube.com/watch?v=i56uEX3N3zM&feature=youtu.be 
 


El Dr. Eric Pearl ens ensenya la Sanació Reconnectiva® de la manera en què a ell li va arribar, connectant amb un camp d'altes freqüències vibracionals, rebent i transmetent un espectre total de llum, amor i informació a tots els nivells, és a dir, físic, mental, emocional i espiritual.
Gràcies.


El Dr. Eric Pearl nos transmite la Sanación Reconectiva® de la misma forma como a él le llegó, conectando con un campo de altas frecuencias vibracionales, recibiendo y transmitiendo un espectro total de luz, amor e información a todos los niveles, es decir, físico, mental, emocional y espiritual. 
Gracias.

 Os invito a visitar:Us convido a visitar: